Zrównoważony rozwój

Dbanie o ludzi, planetę i społeczeństwo oraz branie odpowiedzialności za własne działania są głęboko zakorzenione w wartościach Grupy edding – pionierskim duchu, upodmiotowieniu, autentyczności i prawdziwej trosce o otaczający nas świat.

Od czasu wprowadzenia na rynek pierwszego markera permanentnego edding w 1960 r. mamy na celu pozostawanie pionierami, a zrównoważony rozwój od samego początku stanowi integralną część naszej kultury organizacyjnej. Obecnie zrównoważony rozwój to podstawa naszej firmowej strategii profit for („zysk dla”), entuzjastycznie przyjętej przez wszystkie marki Grupy edding.

Strategiczny kierunek naszych działań jest ściśle związany z naszym nadrzędnym celem: „Zależy nam, abyście mieli odwagę być sobą”. Wyobrażamy sobie świat, w którym każdy może pozostawić po sobie ślad i mieć wpływ na pozytywne zmiany. We wszystkich naszych przedsięwzięciach pragniemy wnosić znaczący i trwały wkład, zapewniając każdemu możliwość swobodnego wyrażania siebie na różnorodne sposoby.

Zrównoważony rozwój zajmuje centralne miejsce w naszej wizji przyszłości. Deklarujemy nasze zaangażowanie w tworzenie większej wartości dla naszych interesariuszy, prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz ciągłe zwiększanie pozytywnego wpływu na ludzi i planetę. Naszą racją bytu nie jest generowanie zysku samo w sobie, ale generowanie zysku dla poprawy naszej wspólnej przyszłości. Tę zmianę paradygmatu nazwaliśmy „profit for”.

Zysk zapewniający lepszą przyszłość

„Jako odpowiedzialna i myśląca o przyszłości firma rodzinna zawsze braliśmy na siebie odpowiedzialność nie tylko za naszą własną przyszłość, ale także za los następnych pokoleń. Jesteśmy w pełni świadomi dalekosiężnego wpływu naszych dzisiejszych działań na świat jutra. Głęboko wierzymy, że rola przedsiębiorstw ulega przemianie – przyszłość będą miały tylko te z nich, które naprawdę zatroszczą się o naszą planetę i dobro ludzi. Tylko zmieniona gospodarka może zapewnić przyszłość naszej planecie.

Naszym celem jest bycie pionierem i wzorem do naśladowania. Chcemy pokazywać, że firmy mogą napędzać pozytywne zmiany w świecie. Dlatego postanowiliśmy radykalnie zmienić nasz model biznesowy, a nowe podejście nazwaliśmy „profit for”. Jest to sposób prowadzenia działalności, w którym pogoń za zyskiem nie jest celem samym w sobie, ale niezbędnym środkiem do czynienia dobra”.

Per Ledermann, Prezes Grupy edding

Zrównoważone działania we wszystkich obszarach

Od teraz nasze zyski są siłą, dzięki której możemy wywierać wpływ i aktywnie przyczyniać się do transformacji w stronę zrównoważonej gospodarki i zrównoważonego społeczeństwa. Nasze holistyczne podejście równoważy aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.

Działając w sposób odpowiedzialny, chcemy chronić wolność wyrażania siebie i dbać o naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

 

Wpływ społeczny

Naszym zdaniem nie ma nic piękniejszego niż różnorodna grupa ludzi, w której wszyscy są traktowani jednakowo i mogą się swobodnie wypowiadać, a ich różnorodność jest wysoko ceniona. Naszym celem jest wywieranie wpływu na ludzi, którzy mają odwagę być tym, kim są, poprzez ochronę i promowanie wolności wyrażania siebie. Nasze działania w tym obszarze wpływu są zgodne z następującymi Celami Zrównoważonego Rozwoju:
 

Wpływ ekologiczny

We wszystkich naszych działaniach biznesowych uwzględniamy ochronę przyrody. Oznacza to dla nas, że jeszcze bardziej skupimy się na połączeniu najlepszej wydajności z najwyższym poziomem zrównoważonego rozwoju. W rezultacie zobowiązujemy się do istotnego zwiększenia naszego pozytywnego wpływu na środowisko. Proces ten rozpoczęliśmy od obliczenia naszych emisji CO2e. W oparciu o te spostrzeżenia postawiliśmy sobie za cel redukcję emisji CO2e o co najmniej 3000 ton do 2026 r. Nasze działania w tym obszarze wpływu są zgodne z następującymi Celami Zrównoważonego Rozwoju:

Wpływ wewnętrzny

Wierzymy, że wywieranie pozytywnego wpływu zaczyna się od nas samych. Dlatego dbamy o to, aby każdy pracownik Grupy edding mógł w pełni wykorzystać swoje kompetencje i w razie potrzeby otrzymać pomoc, aby być najlepszą wersją siebie. Oferujemy naszym pracownikom atrakcyjne i przyjazne środowisko pracy, aktywnie wspieramy różnorodność i inkluzywność oraz zapewniamy możliwości nauki, inicjatywy na rzecz dobrostanu i pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Wpływ ekonomiczny

Generowanie zysku jest niezbędne do promowania pozytywnych zmian zarówno dla ludzi, jak i planety. Tylko dzięki byciu dochodową firmą mamy odpowiednie zasoby i wpływy, aby inwestować w zrównoważone praktyki, innowacje i inicjatywy społeczne. Zyski te pozwalają nam finansować projekty dotyczące kwestii środowiskowych i społecznych, a także opracowywać nowe technologie, które poprawiają globalny dobrobyt. Priorytetowo traktując zysk w konkretnym celu, jesteśmy zdeterminowani wprowadzać znaczące zmiany i tworzyć lepszą przyszłość.

Głęboko wierzymy w zastąpienie nastawienia na konkurencję nastawieniem na współpracę i aktywnie poszukujemy partnerów działających na rzecz naszych wspólnych celów, maksymalizując w ten sposób korzyści dla wszystkich podmiotów w łańcuchu wartości.

Poznaj nasze historie

Aluminium PCR

Robimy dobre rzeczy jeszcze lepszymi.

Markery edding EcoLine

Wykonane z surowców odnawialnych i materiałów pochodzących z recyklingu

Pudełko na zużyte markery

Po prostu zbierz i zwróć zużyte markery

Nasze zaangażowanie

Grupa edding oficjalnie dołączyła do inicjatywy UN Global Compact w maju 2022 r.
W oparciu o 10 uniwersalnych zasad dotyczących uczciwych warunków pracy i Cele Zrównoważonego rozwoju, inicjatywa UN Global Compact realizuje wizję inkluzywnej i zrównoważonej gospodarki z korzyścią dla wszystkich ludzi, społeczności i rynków, dziś i w przyszłości.

Podstawowym dokumentem w ramach tej inicjatywy jest Karta Różnorodności. Jej sygnatariusze zobowiązują się do promowania różnorodności i równych szans w zatrudnieniu. Grupa edding podpisała ten dokument, ponieważ akceptujemy różnorodność i uważamy, że ważne jest, aby każda osoba – niezależnie od wieku, pochodzenia etnicznego i narodowości, płci i tożsamości płciowej, zdolności fizycznych i umysłowych, wyznania i światopoglądu, orientacji seksualnej i pochodzenia społecznego – czuła się mile widziana i doceniana.

Razem z fundacją Stiftung :do, która powstała z inicjatywy jednego z założycieli naszej firmy, Carla-Wilhelma Eddinga, pragniemy wspierać prawa uchodźców i imigrantów. Zależy nam na tym szczególnie dlatego, ponieważ migracja w wielu przypadkach ma swoją przyczynę w ograniczeniu praw do bycia tym, kim się jest. Po dotarciu do miejsca docelowego swoboda wyrażania siebie także jest często ograniczona ze względu na bariery prawne, językowe i/lub kulturowe bądź ograniczone prawa.

Tam, gdzie to możliwe, jako pracodawca ustalamy niezbędne warunki wstępne, aby osiągnąć najlepszą możliwą równowagę między sferą zawodowa i prywatną. Jesteśmy na przykład członkiem-założycielem fundacji i przynależnej spółki użyteczności publicznej z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. gGmbH) „Beruf und Familie im Hansebelt”, oferującej różne usługi ułatwiające łączenie pracy z życiem rodzinnym. Dzięki temu nasi pracownicy i nasze pracownice mogą korzystać z bezpłatnej opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach w domu lub w biurze, a także z opieki nad dziećmi w szczególnych sytuacjach.

W 2021 r. dołączyliśmy do stowarzyszenia firm rodzinnych. Maschinenraum zrzesza najbardziej odważne, myślące przyszłościowo niemieckojęzyczne firmy zatrudniające ponad 450 000 pracowników, które łączą siły, dzieląc się doświadczeniami, wiedzą, zasobami oraz możliwościami. W ekosystemie tym wspieramy się nawzajem we wszystkich kluczowych obszarach transformacji, omawiamy wspólne wyzwania i dzielimy się najlepszymi praktykami, aby wspólnie się uczyć, rozwijać i kształtować przyszłość.

Porozmawiajmy

Masz pytanie dotyczące zrównoważonego rozwoju w Grupie edding?