Terms and conditions

Het evenement ‘Feesttekenweken / Raamtekenweken’, onderdeel van de edding XMAS campagne, wordt georganiseerd door:  

 

edding Benelux B.V.  

Kwinkweerd 62  

7241 CW LOCHEM  

Nederland  

KVK nummer: 08215653  

BTW nummer: NL8217.72.958.B01  

 

Het evenement ‘Feesttekenweken / Raamtekenweken’, onderdeel van de edding XMAS campagne, wordt georganiseerd door:  

 

edding Benelux B.V.  

Kwinkweerd 62  

7241 CW LOCHEM  

Nederland  

KVK nummer: 08215653  

BTW nummer: NL8217.72.958.B01  

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het evenement ‘Feesttekenweken’ (hierna te noemen evenement) van edding Benelux B.V. (“edding Benelux”), gevestigd aan de Kwinkweerd 62, 7241 CW Lochem. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. edding Benelux verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de gedragscode. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. De actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de volgende webpagina’s: https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ en http://www.raamtekenweken.com

 

Het evenement vindt plaats van woensdag 1 november t/m zondag 31 december 2023. Het evenement heeft als doel dat er zo veel mogelijk ‘feest’ gerelateerde tekeningen worden geüpload via https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ of http://www.raamtekenweken.com. Of worden gedeeld via social media met #feesttekenweken en/of #raamtekenweken. Alle inzendingen maken kans op prijzen. In totaal zijn er ca. 10 prijzen beschikbaar. Een overzicht van de te winnen prijzen is te vinden via https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ en http://www.raamtekenweken.com. Uit alle inzendingen worden ad-random winnaars getrokken. Dit geldt zowel voor de school-inzendingen als de consumenten-inzending 

1. Algemeen  

 • Het evenement is door edding Benelux opgezet;  

 • edding Benelux houdt in alle gevallen het recht om de actie van opzet te wijzigen, te verlengen of voortijdig te beëindigen. Ook houdt edding Benelux te allen tijde het recht om deze actievoorwaarden te wijzigen. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken;  

 • Het evenement is een initiatief van edding Benelux; alle rechten met betrekking tot het evenement komen toe aan edding Benelux; het is andere partijen dan edding Benelux niet toegestaan het evenement geheel of gedeeltelijk over te nemen of na te bootsen, of de indruk te wekken dat zij betrokken zijn bij (de organisatie van) het evenement, tenzij edding Benelux daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend;  
 • Gebruik van de namen Feesttekenweken, edding XMAS, (Inter)nationale Raamtekenweken, Raamtekenweken, Window Drawing Weeks, Fenstermalwochen, Semaines Fenêtres Creatives, Semanas de Pintar Ventanas en/of daarop gelijkende namen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van edding Benelux; toestemming kan uitsluitend worden gevraagd via feesttekenweken@edding.com;  

 • Alle werknemers van edding Benelux, gelieerde organisaties en leveranciers zijn uitgesloten van deelname;  

 • Alle deelnemers van het evenement zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.  

2. Deelname  

 • Elk in Nederland, België en Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen;  

 • Indien je jonger bent dan 16 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan het evenement;  

 • Het evenement loopt van 01-11-2023 tot en met 31-12-2023;  

 • Na deze einddatum dingen ingezonden creaties niet meer mee voor de prijzen;  

 • Deelnemer aan het evenement is een ieder die gedurende de looptijd van het evenement zijn/haar creatie - middels een openbaar social media profiel - deelt met #feesttekenweken en/of #raamtekenweken op Instagram of middels de upload button via https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ of http://www.raamtekenweken.com

 • edding Benelux behoud zich het recht voor te allen tijde personen te kunnen uitsluiten van deelname aan het evenement en zonder opgaaf van redenen ingezonden raamtekeningen te verwijderen als daar naar mening van edding Benelux reden toe is;  

 • Voor het meedoen aan het evenement en het in aanmerking komen voor één van de prijzen dient de deelnemer 12 jaar of ouder te zijn. Indien nodig wordt dit middels identificatie geverifieerd;  

 • Met het uploaden van een tekst en/of foto geeft deelnemer edding Benelux het exclusieve recht de inzending, zonder enige vergoeding, op de door edding Benelux gewenste wijze te gebruiken (door edding Benelux zelf of door derde partijen met toestemming van edding Benelux) voor publicitaire of andere doeleinden;  

 • Inzenden van foto’s en/of afbeeldingen waarop rechten van derden rusten is niet toegestaan; deelnemer dient ervoor te zorgen dat hij/zij over de rechten op de inzending beschikt; deelnemer garandeert dat (het openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins gebruiken van) de inzending geen inbreuk maakt op auteursrechten, merkrechten of andere rechten van derden;  

 • Een inzending kan worden geweigerd als de tekst en/of foto naar mening van edding Benelux mogelijk in strijd is met de rechten van derden of met wettelijke bepalingen;  

 • Een inzending kan worden geweigerd als deze, naar mening van edding Benelux, mogelijk aanstootgevend is en/of niet bij de uitstraling van edding Benelux past;  

 • Een inzending kan worden geweigerd als deze naar mening van edding Benelux niet aan de beschrijving en de doelstellingen van de actie voldoet;  

 • Een inzending kan worden geweigerd als de kwaliteit van de foto naar mening van edding Benelux onvoldoende is;  

 • Met het versturen van de inzending verklaart de deelnemer bereikbaar te zijn, via het gebruikte Sociale Medium of het opgegeven emailadres, voor de afhandeling van de prijs en/of dat hij/zij eventueel zelf contact opneemt met edding Benelux na het winnen van een prijs;  

 • Iedere persoon met dezelfde NAW gegevens kan zo vaak deelnemen aan het evenement als hij/zij wil.  

3. Prijzen  

 • De prijzenpot bestaat uit diverse door edding Benelux en haar partners beschikbaar gestelde prijzen ter waarde van ca. € 1.500,-;  

 • De prijs dient voor 1 maart 2024 geclaimd te worden, wordt deze niet geclaimd voor de genoemde datum, dan zal de prijs komen te vervallen;  

 • De prijs is niet in te wisselen voor contant geld en/ of een andere materiele vergoeding. Daarnaast is de prijs persoonlijk en niet-overdraagbaar;  

 • edding Benelux is niet verantwoordelijk voor enige belasting die dient te worden afgedragen over de te winnen prijs;  

 • Alleen inzendingen die volledig voldoen aan deze actievoorwaarden en die niet geweigerd zijn door edding Benelux dingen mee naar de prijzen;  

 • In totaal worden uit alle inzendingen ad-random 10 winnaars geselecteerd. edding Benelux kiest de winnaars uit de inzendingen via https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ en http://www.raamtekenweken.com en via Instagram met #feesttekenweken en/of #raamtekenweken;  

 • Uiterlijk op 31 januari 2024 wordt contact opgenomen met de winnaars. Uiterlijk 9 februari 2024 worden de namen van de winnaars op https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ en http://www.raamtekenweken.com. gepubliceerd en via het Instagram- en Facebookaccount van edding Benelux;  

 • Prijzen worden alleen verstrekt aan personen die tijdens het evenement en de prijsuitreiking woonachtig zijn in Nederland, België of Luxemburg;  

 • Iedere persoon met dezelfde NAW gegevens kan slechts één keer een prijs winnen;  

 • Deelnemer verklaart hierbij zijn/haar medewerking te zullen verlenen aan marketing-en publiciteitsdoeleinden in verband met deze actie en geeft hierbij toestemming om zijn naam en/of beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (van bijvoorbeeld het uitreiken van een prijs) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie;  

 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

4. Privacy statement  

edding Benelux verklaart dat alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving worden behandeld. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer ermee akkoord te zijn dat zijn of haar gegevens aan edding Benelux ter beschikking worden gesteld. Edding Benelux zal deze gegevens uitsluitend gebruiken voor het zichtbaar maken van de raamtekeningen via https://www.edding.com/feesttekenweken/. https://www.edding.com/xmas/ en http://www.raamtekenweken.com, haar social media kanalen en voor het kiezen van de winnaars. De deelnemer heeft op elk moment het recht te verzoeken dat zijn of haar gegevens uit de database worden verwijderd.  

5. Over deze voorwaarden  

 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;  

 • edding Benelux is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de actie, uitsluiting van deelname of diskwalificatie, te late ontvangst van de prijs, geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs en/of niet gebruik kunnen maken van de prijs. Ook is edding Benelux niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade tijdens het gebruik maken van de prijs;  

 • Door deelname aan de actie vrijwaart de deelnemer edding Benelux voor iedere aanspraak van enige derde als gevolg van deelname door de deelnemer aan of de gevolgen van deze actie.  

6. Contact  

 • Voor vragen over het evenement kunt u contact opnemen via feesttekenweken@edding.com

 • Eventuele klachten en/of opmerkingen over het evenement kunnen schriftelijk gericht worden aan edding Benelux B.V. t.a.v. Feesttekenweken. Kwinkweerd 62, 7241 CW, Lochem, Nederland. Afhandeling geschiedt door de afdeling Trade Marketing. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit;  

 • Op dit evenement en elk ander gebruik van de website edding.com zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyregeling van toepassing. 

Privacy policy

We take your privacy seriously: You can find all information on how your data is processed in our privacy policy.