Privacyverklaring

Door middel van deze Privacyverklaring willen wij, edding international GmbH (hierna te noemen: "edding"), u informeren omtrent de persoonsgegevens die wij tijdens uw bezoek aan onze websites* verzamelen, hoe deze worden gebruikt en welke mogelijkheden u heeft om invloed op deze gegevensverzameling, -opslag en -verwerking uit te oefenen.

1. Gegevensverzameling en gegevensverwerking

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de levering van onze diensten. Als u onze websites bezoekt dan registeren de protocollen van onze servers tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van uw computer, het bestandsverzoek van de client (bestandsnaam en URL) de http-antwoordcode en de internetsite vanwaaruit u ons bezoekt. Na uw internetsessie worden deze gegevens weer verwijderd. Op meerdere plaatsen maakt onze website gebruik van "cookies" die worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en die uw browser opslaat. De cookies bevatten geen persoonsgegevens. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies" die worden verwijderd als u uw browsersessie beëindigt. Deze zijn noodzakelijk voor transacties en bevatten enkel en alleen een transactie-ID.

Cookies brengen geen schade aan uw computer toe en bevatten geen virussen. U heeft de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies niet worden opgeslagen of dat de cookies aan het einde van uw internetsessie worden verwijderd. Let u er daarbij echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Wij gebruiken uw gegevens bovendien voor wettelijk voorziene doeleinden. Voor het blootleggen van misbruik (spam, virussen, wormen, enz.) en voor het herkennen en opheffen van storingen bewaren wij uw IP-adres zeven dagen.

2. Doorgifte van gegevens

Sommige gegevens moeten op grond van wettelijke en contractuele bepalingen worden doorgegeven: Aan een externe dienstverlener voor gegevensverwerking:

Als dienstverleners in aanraking komen met persoonsgegevens van onze klanten dan vindt dit plaats in het kader van zogenaamde uitbestede gegevensverwerking. Dit is uitdrukkelijk voorzien door de wet (§ 11 van het Bundesdatenschutzgesetz, de Duitsewet bescherming persoonsgegevens). edding blijft ook in dat geval verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. De dienstverlener werkt uitsluitend conform onze instructies, hetgeen wij door middel van strenge contractuele regels, technische en organisatorische maatregelen en aanvullende controle waarborgen.

Op grond van een wettelijke verplichting: In bepaalde gevallen zijn wij op grond van de wet verplicht om gegevens over te dragen aan een officiële autoriteit die daarom verzoekt. Op basis van een rechterlijke beschikking zijn wij op grond van § 101 van het Urheberrechtsgesetz, de Duitse auteurswet, verplicht om houders van auteursrechten en naburige rechten informatie te verschaffen over klanten die auteursrechtelijk beschermde werken via bestandsdelingssites op het internet aanbieden. Onze informatie omvat in dergelijke gevallen de identiteit van een op het verzochte tijdstip toegewezen IP-adres in en, indien bekend, de naam en het adres van de klant.

Verder stellen wij geen gegevens beschikbaar aan derden tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt of indien dit door de wet wordt voorzien.

3. Verwerking van de gebruiksgegevens, bijv. voor reclame

In het kader van de wettelijke bepalingen maken wij onder een pseudoniem gebruiksprofielen aan. Deze kunnen wij voor reclame en marktonderzoek gebruiken. Het is niet mogelijk dit direct tot u te herleiden. De profielgegevens worden niet gekoppeld aan andere informatie met betrekking tot uw persoon. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het opmaken van gebruiksprofielen.

Op de websites van edding worden door middel van technologie van etracker GmbH (hierna te noemen: "etracker") gegevens voor marketing- en optimaliseringsdoeleinden verzameld. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in een cache van de internetbrowser van de bezoeker van de site worden opgeslagen. Cookies maken het mogelijk om de internetbrowser te herkennen. De met de etracker-technologie verkregen gegevens worden zonder apart verstrekte toestemming van de betrokken persoon niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonsgegevens betreffende de houder van het pseudoniem. Het is altijd mogelijk om voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verkrijging en opslag van gegevens.

Op de websites van edding wordt Google Analytics gebruikt, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna te noemen: "Google"). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden die op uw lokale computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de websites mogelijk maken. De via een cookie over het gebruik van de websites verkregen informatie wordt regelmatig overgedragen aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Op grond van de activering van de IP-anonimisering ("IP-Masking") op de websites van edding wordt uw IP-adres door Google echter afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS overgedragen en pas daar verkort. Google gebruikt de door de cookie ingewonnen informatie in opdracht van edding om het gebruik van de website te analyseren, om rapportages over de website-activiteit op te stellen en om de diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan edding te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. U kunt de cookieopslag door middel van de overeenkomstige instellingen van uw browser voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van de website volledig kunt gebruiken. Voorts kunt u de opslag en verwerking van de hierboven genoemde gegevens door Google voorkomen als u een daarvoor beschikbare browserplug-in downloadt en installeert. edding stelt ook een Opt-Out-Cookie ter beschikking waarmee de opslag en verwerking van gegevens door Google bij toekomstige bezoeken aan onze website eveneens worden voorkomen.

Meer informatie over de bescherming van uw gegevens bij de inzet van Googlediensten is beschikbaar via de volgende links:

4. Gegevenscontrole bij de ingezette social media plug-ins

Sommige van de aanbiedingssites van edding bevatten knoppen voor social media netwerken waarmee u de aanbiedingen bij uw vrienden en bekenden kunt aanbevelen. Om ervoor te zorgen dat u de volledige controle over de gegevens heeft, tonen wij bij het laden van de site in plaats van de gebruikelijke social plug-ins grijsgemaakte afbeeldingen van de desbetreffende functies (Facebook-vind-ik-leuk-knop, Google +1, Twitter-knop). Met een klik op het vinkje naast de afbeeldingen wordt de gegevensuitwisseling door het laden van de desbetreffende social plug-in met de website geactiveerd. Als u door te klikken een plug-in activeert dan kunnen de volgende gegevens aan de beheerder van de site worden doorgegeven:

  • IP-adres
  • Browserinformatie en besturingssysteem
  • Schermresolutie
  • Geïnstalleerde browserplug-ins zoals Adobe Flash Player
  • Oorsprong van de bezoeker als u een link heeft gevolgd (Referrer)
  • URL van de huidige site

U kunt de toestemming voor het weergeven van de social plug-ins op deze site voor de toekomst intrekken. Bij een volgend sitebezoek wordt dan opnieuw een grijsgemaakte afbeelding weergegeven in plaats van de actieve plug-in en worden niet langer gegevens uitgewisseld.

5. Plaats van de gegevensverwerking en gegevensbeveiliging

De verwerking van uw gegevens vindt in principe in Duitsland plaats. In enkele gevallen kan de gegevensverwerking ook in het buitenland plaatsvinden, wanneer dit door de wet wordt toegestaan.

Ter bescherming van uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik hebben wij omvangrijke technische en operationele beveiligingsmaatregelen naar Duits recht genomen.

6. Informatie over opgeslagen gegevens, corrigeren van gegevens, informatie over gegevensbescherming, contactpersoon

U kunt kosteloos informatie verlangen over de omvang, de oorsprong en de ontvangers van de opgeslagen gegevens alsmede over het doel van de opslag.

U kunt op ieder moment verlangen dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd.

In geval van vragen, opmerkingen, correctieverzoeken en/of bezwaar kunt u ons bereiken via onze Privacy Officer datenschutz@edding.com.