EDD-5027 Kyocera TK-560Y yellow

Substitute for Kyocera TK-560Y

  • Content

100% kompatybilny

100% kompatybilny

36 miesięcy gwarancji

36 miesięcy gwarancji

DIN 33870-2

DIN 33870-2

ISO 19798

ISO 19798