Terms and conditions

(Status: 04-07-2024) 

Door deel te nemen accepteer je deze deelnamevoorwaarden. 

De winactie ‘Dikkie Dik Giveaway’, wordt georganiseerd door:   

edding Benelux B.V.   

Kwinkweerd 62   

7241 CW LOCHEM   

Nederland   

KVK-nummer: 08215653   

Btw-nummer: NL8217.72.958.B01   

1. Algemeen 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Vaderdag Giveaway’ (hierna te noemen winactie) van edding Benelux B.V. (“edding Benelux”, “Organisator”), gevestigd aan de Kwinkweerd 62, 7241 CW Lochem. Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 van toepassing die op 1 januari 2014 in werking is getreden. edding Benelux verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de gedragscode. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging genomen worden. De actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de volgende webpagina’s: www.edding.com/nl-nl/terms-and-conditions/ 

2. Deelnemers 

Deelname staat open voor personen die woonachtig zijn in Nederland, België of Luxemburg en op het moment van deelname minimaal 16 jaar oud zijn (hierna te noemen "Deelnemers"). 

Medewerkers van de edding Benelux en andere personen die betrokken zijn bij het ontwerp en de uitvoering van de winactie zijn uitgesloten van deelname. 

3. Doel van de winactie 

De hoofdprijs die aan 1 gelukkige deelnemer aan de prijsvraag wordt verloot, zijn de volgende producten: vier bioscoop tickets

De prijs kan niet in contanten worden uitbetaald.  

4. Voorwaarden en kosten van deelname 

Deelname aan deze winactie is gratis. Je neemt deel aan de winactie door het volgende te doen in de periode van 05/07/2024 tot en met 11/07/2024 

1. Like de Dikkie Dik Giveaway post op Instagram of Facebook en volg ons

2. Vertel ons wat jouw favoriete Dikkie Dik verhaal is!

Met een beetje geluk loop jij weg met de hoofdprijs.

Er is slechts één inzending per deelnemer mogelijk voor de betreffende winactie. Deelname aan de winactie is niet afhankelijk van de aankoop van goederen, het gebruik van betaalde diensten en/of gebruikerskosten van de organisator of andere samenwerkingsbedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van de winactie. 

De winnaars worden willekeurig gekozen na de sluitingsdatum voor inzendingen. 

5. Uitsluiting van deelnemers 

Bij overtreding van de deelnamevoorwaarden behoudt de organisator zich het recht voor om de betreffende persoon uit te sluiten van de winactie. 

In het bijzonder zal een deelnemer worden uitgesloten van de competitie onder de volgende voorwaarden: 

o Deelname aan de winactie onder een andere naam dan de eigen naam 

o Schending van rechtsposities van derden, in het bijzonder gegevensbescherming, persoonlijkheids-, auteurs- en/of modelrechten. 

6. Kennisgeving en levering van de prijs 

De winnaar wordt als winnaar bekendgemaakt via een post op Instagram en in het Instagram-verhaal. 

De niet-contante prijs worden door de Organisator of een derde in opdracht van de Organisator per expediteur, pakketdienst of post verzonden naar het door de winnaar op te geven postadres. De levering is gratis binnen Nederland, België of Luxemburg. 

Als het niet mogelijk is om de prijs uit te betalen omdat kennisgeving en/of levering van de prijs mislukt door het ontbreken van correcte contactgegevens of als de winnaar niet reageert binnen 24 uur nadat contact met hem is opgenomen, is de Organisator niet verplicht om verder navraag te doen. In dit geval vervalt de aanspraak op de prijs en vindt er geen nieuwe trekking plaats. Hetzelfde geldt als pas na de trekking blijkt dat een winnaar was uitgesloten van deelname. 

De aanspraak op de prijs is niet overdraagbaar. 

7. Aansprakelijkheid 

edding Benelux is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de actie, uitsluiting van deelname of diskwalificatie, te late ontvangst van de prijs, geringe afwijkingen in de ontvangen prijs ten opzichte van de gepubliceerde prijs en/of niet gebruik kunnen maken van de prijs. Ook is edding Benelux niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor letsel of schade tijdens het gebruik maken van de prijs;   

Door deelname aan de actie vrijwaart de deelnemer edding Benelux voor iedere aanspraak van enige derde als gevolg van deelname door de deelnemer aan of de gevolgen van deze actie.   

8. Wijziging en voortijdige beëindiging 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de winactie op elk moment geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen, zelfs zonder inachtneming van deadlines, of om het verloop van de winactie te wijzigen als het niet mogelijk is om de winactie te houden om technische (bijv. computervirus, manipulatie van of fouten in software en hardware) of juridische redenen. Onder juridische redenen vallen ook wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van het sociale mediaplatform dat wordt gebruikt in verband met de winactie (zie ook punt 11.). 

9. Gegevensbescherming 

De verwerking van persoonsgegevens van deelnemers wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving van de General Data Protection Regulation (GDPR). Raadpleeg onze informatie over gegevensbescherming voor meer informatie. 

10. Voorwaarden van Instagram 

Naast deze deelnamevoorwaarden is de relatie tussen de organisator, de deelnemer en Instagram (exploitant: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) onderworpen aan de deelnamevoorwaarden van Instagram. 

Deelnemers kunnen geen claims indienen tegen Facebook in verband met deelname aan de winactie. 

Deelnemers erkennen dat de winactie op geen enkele manier wordt gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Instagram en op geen enkele manier verbonden is aan Instagram. Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de winactie moeten worden gericht aan de organisator en niet aan Instagram. 

11. Slotbepalingen 

Mocht een bepaling van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Op de winactie is uitsluitend het recht van Nederland van toepassing. 

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. 

 

 

Privacy policy

We take your privacy seriously: You can find all information on how your data is processed in our privacy policy.