Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden voor het kansspel „#eddingfakechecker - Fake News unter Jugendlichen“. Met de deelname aan het kansspel aanvaard je deze Deelnamevoorwaarden. Voor dit doel verzeker je ons dat je als natuurlijke persoon het achttiende (18e) levensjaar hebt voltooid of je toestemming van je ouders hebt verkregen voor deelname aan het kansspel onder de volgende voorwaarden.

1. Organisator

Organisator van het kansspel is: edding International GmbH, Bookkoppel 7, D-22926 Ahrensburg, Duitsland (hierna te noemen de “Organisator“/“ons“, “wij“).

2. Deelnemersgroep

Deelnamegerechtigd zijn personen wonende in Duitsland of in Nederland die bij deelname minimaal 14 jaar oud zijn (hierna te noemen de “Deelnemers“).

Werknemers van de Organisator alsmede andere bij de ontwikkeling en uitvoering van het kansspel betrokken personen zijn van deelname uitgesloten.

3. Voorwerp van het kansspel

Onder de Deelnemers (om praktische redenen wordt in het vervolg uitsluitend de “mannelijke vorm“ gebruikt; uiteraard vallen vrouwelijke of niet-binaire deelnemers nadrukkelijk  ook onder deze aanduiding.) van het kansspel met woonplaats in Duitsland worden als eerste prijs een (digitale) Sketchnoting-workshop voor de deelnemende groep en edding-producten verloot.

Onder de Deelnemers van het kansspel met woonplaats in Nederland worden een (digitale) Sketchnoting-workshop en eddingproducten voor de gehele groep verloot.

Uitbetaling van de gewonnen prijs in contanten is uitgesloten. Winstaanspraken zijn niet overdraagbaar.

4. Modaliteiten en kosten van deelname

Deelname aan dit kansspel is kosteloos.

U neemt aan het kansspel deel als u in de periode van 01-06-2021 tot 31-10-2021 het volgende doet:

  • Een collage met de top-5 van het bekendste Fake News op creatieve wijze vormgeven.
  • De collages kunnen met de internationale campagne hashtag #eddingfakechecker Instagram worden geüpload. Het profiel moet gedurende de kansspelperiode op openbaar zijn ingesteld. Een andere mogelijkheid is de inzending van de collages via e-mail naar fakechecker@edding.de. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, vragen wij u om aan te geven vanuit welk land u deelneemt.

Elke deelnemer of groep kan slechts één maal aan het kansspel deelnemen. Bovendien wordt een gemaakte collage bij de trekking slechts één maal beoordeeld. Door een collage meerdere malen te uploaden,  te uploaden op verschillende Instagram-profielen of inzendingen aan te bieden via verschillende e-mailadressen (bijvoorbeeld van afzonderlijke personen in een groep), wordt de kans op een prijs dus niet vergroot.

De deelname aan het kansspel hangt niet af van het kopen van producten, de beschikbaarstelling van prestaties tegen betaling en/of gebruiksrechten tegenover de Organisator of andere met de organisatie van het kansspel belaste samenwerkende bedrijven.

De vaststelling van de winnaars vindt na het afsluiten van de deelnameperiode via loting plaats volgens het toevalprincipe.

5. Uitsluiting van deelnemers

Bij schending van de deelnamevoorwaarden houdt de Organisator zich het recht voor de desbetreffende persoon uit te sluiten van het kansspel.

Met name wordt een deelnemer daarom in de volgende gevallen uitgesloten van het kansspel:

  • Herhaalde deelname aan het kansspel
  • Deelname aan het kansspel onder een andere dan de eigen naam
  • Inbreuk op de rechtspositie van derden, met name van gegevensbeschermings-, persoonlijkheids-, auteurs- en/of ontwerprechten, bijvoorbeeld via de gecreëerde collage
  • Hetzelfde geldt bij commentaren die als geweldverheerlijkend, aanstootgevend, intimiderend of op een andere wijze als discriminerend kunnen worden beschouwd.

6. Kennisgeving van een prijs en toezending

De winnaar wordt onder het noemen van de voornaam, en de eerste letter van de achternaam en de woonplaats op onze socialemedia-platformen en de website (www.edding.com/eddingfakechecker) als winnaar bekendgemaakt en tevens via een privébericht van het desbetreffende socialemedia-platform.

Voor zover de uitkering van de prijs niet mogelijk is omdat een kennisgeving van het winnen van een prijs en/of het bezorgen van een prijs mislukt door het ontbreken van de juiste contactgegevens, of omdat de winnaar zich niet binnen 72 uur nadat contact is opgenomen meldt, is de Organisator niet verplicht om verder onderzoek te verrichten. In dit geval vervalt de aanspraak op de prijs en vindt een nieuwe trekking plaats. Hetzelfde geldt als pas na de trekking blijkt dat een winnaar van deelname was uitgesloten.

De prijzen in natura worden door de Organisator of een door de Organisator ingeschakelde derde via een vervoersbedrijf, pakketdienst of per post verzonden naar het door de winnaar opgegeven postadres. Levering vindt franco plaats binnen Duitsland en Nederland.

7. Aansprakelijkheid

De Organisator is onbeperkt aansprakelijk voor schadeclaims als gevolg van opzet of grove nalatigheid, bij overlijden, lichamelijk letsel en gezondheidsschade, voor een gebrek na aanvaarding van kwaliteitsgaranties, voor inbreuk op de productaansprakelijkheidswetgeving of enige andere dwingende wettelijke aansprakelijkheid. Voor eenvoudige nalatigheid is de Organisator uitsluitend aansprakelijk voor verzuim van wezenlijke verplichtingen waarvan de vervulling überhaupt een voorwaarde is voor de reglementaire uitvoering van het kansspel en op naleving waarvan de Deelnemers onderweg moeten kunnen vertrouwen. In dit geval is de Organisator echter uitsluitend aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst.

Voor zover de aansprakelijkheid van de Organisator is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor medewerkers of uitvoerende partijen van de Organisator.

8. Verandering en voortijdige beëindiging

De Organisator behoudt zich het recht voor om het kansspel op elk moment, ook zonder het aanhouden van een termijn, geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen of het verloop ervan te veranderen, voor zover het om technische redenen (bijvoorbeeld een computervirus, manipulatie van/fouten in software en hardware) of op rechtsgronden niet mogelijk is om het kansspel doorgang te doen vinden. Tot de wettelijke redenen behoren ook veranderingen van de gebruiksvoorwaarden van het aangewende socialemedia-platform die van invloed zijn op het kansspel (zie hiervoor ook onder 10.).

9. Gegevensbescherming

Bij de organisatie van kansspelen worden persoonsgegevens die de Deelnemers tijdens de uitvoering van het kansspel hebben verstrekt, door edding verzameld. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met het geldende gegevensbeschermingsrecht conform de gegevensbeschermingsverordening (AVG). Zie voor meer informatie onze gegevensbeschermingsverklaring.

10. Voorwaarden van de socialemedia-platformen

Naast deze deelnamevoorwaarden wordt de verhouding tussen de organisatie, de deelnemer en Instagram of Facebook (Exploitant: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland) door de volgende richtlijnen bepaald:

Bij deelname aan het kansspel via Instagram:

Bij deelname aan het kansspel via Facebook:

De deelnemers kunnen jegens Facebook geen aanspraken doen gelden die samenhangen met de deelname aan het kansspel.

De deelnemers verklaren dat het kansspel op geen enkele wijze door Instagram of Facebook wordt gesponsord, ondersteund of georganiseerd en op geen enkele wijze is gerelateerd aan Instagram of Facebook. Alle vragen en opmerkingen met betrekking tot het kansspel dienen te worden gericht aan de Organisator en niet aan Instagram of Facebook.

11. Slotbepalingen

Als een bepaling van de deelnamevoorwaarden ongeldig is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Op het kansspel is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing.

Als de deelnemer ten tijde van de aanmelding zijn vaste woonplaats heeft in een ander land, wordt de toepassing van dwingende wetgeving in dit verblijfsland niet beïnvloed door de gemaakte rechtskeuze.

De Europese Commissie heeft een platform beschikbaar gesteld voor de buitengerechtelijke online beslechting van geschillen (OS-platform), dat via www.ec.europa.eu/consumers/odr kan worden geraadpleegd. Wij zijn verplicht noch bereid om deel te nemen aan geschillenprocedures van een consumentenbemiddelingsinstantie.

De rechtsgang is uitgesloten.